Nasze projekty

Centrum Zrównoważonego Rozwoju “HORYZONTY” realizuje projekty edukacyjne mające na celu poszerzanie kompetencji odbiorców w zakresie biznesu, ochrony środowiska i społeczeństwa obywatelskiego.

 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1. “ErgoAsyst – aplikacja towarzysząca pomagająca w kształtowaniu kompetencji w zakresie ergonomii w pracy z komputerem”

Przedsięwzięcie realizowany jest w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest edukacja pracowników i pracodawców w zakresie podstawowych zasad ergonomii w środowisku pracy biurowej, oraz wynikająca z niej poprawa stanu zdrowia użytkowników w głównym zakresie problemowym wg Krajowych Ram Strategicznych 2014-2020 ze szczególnym wyróżnieniem chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego. Produktem finalnym projektu będzie mobilna aplikacja towarzysząca, zdolna do dostosowania przestrzeni pracy do potrzeb odbiorcy.

2. Partnerstwo w projekcie “Certified Digital Accessibility Training” (DigitalAccessibility) w ramach programu Erasmus+

Liderem w projekcie jest Institut za Napredno Upravljanje Komunikacij, Miklavz na Dravskem polju (INUK) ze Słowenii. W skład konsorcjum projektowego wchodzi 6 partnerów (przedsiębiorstwa, instytucje badawczo-rozwojowe, instytucje pozarządowe, Uniwersytety) z 4 krajów Europejskich, w tym również Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY.

Celem projektu jest opracowanie modułów szkoleniowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, całkowicie ukierunkowanych na dostępność cyfrową w celu poprawy wiedzy, umiejętności i kompetencji głównych zainteresowanych stron, zgodnie ze standardami dostępności sieci oraz w celu umożliwienia im zaspokojenia potrzeb wizualnych, słuchowych, fizycznych lub poznawczych osób niepełnosprawnych, a także osób starszych lub osób korzystających z aplikacji – a tym samym umożliwienie tym grupom pełnego dostępu do korzyści płynących z narzędzi ery cyfrowej.

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

1. Gra miejska “Bądź zaradny w Pułtusku”

Gra miejska została przeprowadzona jako element projektu “Działam, bo mi zależy!” realizowanego przez Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu w dniach 27 maja – 1 czerwca 2013 roku w partnerstwie z Centrum Zrównoważonego Rozwoju “Horyzonty” w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013. Projekt był finansowany z programu “Młodzież w Działaniu”.

Celem gry miejskiej było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności właściwej oceny środowiska 15 osób w wieku 15-18 lat poprzez włączanie ich w proces poznawania środowiska lokalnego i nawiązywanie nowych relacji społecznych z ludźmi i instytucjami. Na potrzeby gry miejskiej zostały opracowane cztery trasy na których drużyny miały do wykonania zadania, które wymagały odwiedzenia lokalnych instytucji. Gra miejska odbyła się w środę 29 maja 2013 roku na terenie miasta Pułtusk.

2. Projekt edukacyjny “Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju – edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim”

Projekt został zrealizowany w okresie 01.10.2013-31.12.2013 i był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

3. Projekt edukacyjny “Edukacja globalna w Pułtusku”

Projekt został zrealizowany w okresie 03.11.2014-30.11.2014 i był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

4. Projekt szkoleniowy “Silne organizacje pozarządowe w powiecie pułtuskim”

Projekt został zrealizowany w okresie 01.08.2014-31.12.2014 i był współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

5. Projekt edukacyjny “Strategic cooperation for better entrepreneurship education”

Projekt zrealizowany w ramach programu ERASMUS+, akcja 2 – “Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk”.

Celem projektu realizowanego w ścisłej współpracy z naszym partnerem z Bukaresztu – Fundatia Universitara Hyperion, była promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości z elementami zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży.

6. Zadanie realizowane w ramach programu NCK „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”

Celem zadania było upowszechnienie kultury regionu Kurpie Białe, kultywowanie lokalnych tradycji oraz ich przekazanie młodzieży przez starsze pokolenie, jak również budowanie tożsamości i aktywizacja społeczeństwa poprzez udział w warsztatach twórczości kurpiowskiej.

Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/